Regulamin

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem http://do6.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.
 2. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny http://do6.pl jest zwany dalej „Klientem”.
 3. Składając zamówienie na stronie internetowej http://do6.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 4. Klienta obowiązuje treść regulaminu, która znajduje się na stronie http://do6.pl w chwili składania zamówienia.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 9. Dostępność produktów i usług na stronie http://do6.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancja, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

 

II. Składanie zamówień

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez stronę internetową http://do6.pl
 2. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta założonego w drodze rejestracji. W przypadku nie rejestrowania się w sklepie, z każdą kolejną wizytą w Sklepie i nowymi zakupami Klient będzie musiał ponownie wypełnić dane na Formularzu zamówienia.
 3. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
 5. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia, wypełnionego zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu, do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
  a. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 8. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
 9. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 11. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;
 12. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 13. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a. przedpłata – płatność za pośrednictwem Przelewy24 na konto;
  b. przy odbiorze - płatność za pobraniem.
 15. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w pkt 14 przy opłaceniu jednego Zamówienia.
 16. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
 17. Sprzedawca realizuje zamówienie do 5 dni roboczych, zamówienie jest wysyłane najwcześniej następnego dnia po dniu dokonania zamówienia.
 18. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 19. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
 21. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 22. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 23. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 24. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 25. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.

 

III. Warunki dostawy

 1. Sklep nadaje przesyłki na terenie Polski.
 2. Sklep dostarcza przesyłki za pośrednictwem usług kurierskich UPS , DHL , Poczty Polskiej.

 

IV. Zasady zwrotu towaru

 1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na nasz lub dostarczenie w inny wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do zwrotu towaru na podstawie punktu 2 lub jego reklamacji.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do:
  a. zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny;
  b. reklamacji towaru;
 3. W przypadku zwrotu towaru lub jego reklamacji Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji.
 4. W przypadku zwrotu towaru lub uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru.
 5. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient, natomiast koszty zwrotu towaru przy reklamacji w razie jej uwzględnienia ponosi Sklep. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

V. Reklamacje

 1. Reklamacja może polegać na:
  a. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
  b. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
 2. Jeżeli Sklep, otrzymał od Klienta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 6. Reklamacji nie podlegają: towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

 

VI. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 3. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
  b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
 4. Termin do złożenia reklamacji wynosi rok licząc od dnia kiedy rzecz została Klientowi wydana.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 

VII. Zwrot należności

 1. Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
  a. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  b. odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;
  c. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
 2. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności:
  a. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
  b. w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sklep dokonuje zwrotu za pośrednictwem przekazu pocztowego lub na rachunek bankowy Klienta po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przez niego formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu http://do6.pl Klient ma prawo uzyskania informacji o celu i zakresie zbierania danych.
 3. Dokonując rejestracji w Sklepie http://do6.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta oraz obsługi po sprzedażowej.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie http://do6.pl Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów Sprzedawcy jest Sklep do6.pl
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 7. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepu i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży
 8. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.